Hi-net 系列博文合集

Hi-net 是日本境内的一个高质量、高密度的短周期地震台网,接下来的几篇博文将介绍 Hi-net 相关的一些点。

本文是系列博文的目录页。

  1. Hi-net 简介
  2. Hi-net 连续波形数据
  3. Hi-net 连续波形数据申请的源码分析
  4. win32 格式
  5. Hi-net 的 channel table 文件
  6. Hi-net 的仪器响应
  7. Hi-net win32tools
  8. HinetPy: Hinet数据申请与处理模块